Kadra

 

Dyrekcja

 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Za cel stawia sobie zapewnienie dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia opartego na poczuciu bezpieczeństwa, a także tworzenie szkoły przyjaznej najmłodszym. Dąży do tego, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do radzenia sobie we współczesnym świecie.
 • mgr Beata Chmielarz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bogumiła Skubała  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy IIb. Prowadzi zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • mgr Maria Izabela Gadnicka  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIa. Zainicjowała współpracę szkoły ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów w Częstochowie. Prowadzi Koło Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów dla klas IIa oraz koło muzyczne „Młodzi Artyści” dla uczniów uzdolnionych z klas IIa. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, matematycznych. Jest organizatorem wieczornicy patriotycznej.
 • mgr Bożena Jędryszczak-Charuba  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIa. Współpracuje z kombatantami - Harcerzami Szarych Szeregów, współorganizując dla nich każdego roku „Wieczornicę”. Współorganizuje międzyszkolne konkursy plastyczne. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu ortograficznego dla klas I-III pt. „Mistrz Ortografii”.
 • mgr Sylwia Jura  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb.
 • mgr Anna Kołaczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib.
 • mgr Ewa Krajewska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIc. Organizuje wyjścia do teatru, muzeów i filharmonii. Prowadzi zajęcia w systemie „Edukacja przez ruch". Koordynator konkursów matematycznych dla klas I-III. Prowadzi zajęcia dla uczniów
 • interesujących się matematyką. Realizuje Projekt PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu. Koordynator Szkolnego Koła PTTK. Współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich.
 • mgr Anna Krygier- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ic
 • mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia.

 Język polski

 • mgr Ewa Bogdał – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, wychowawca klasy VIc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Katarzyna Głębiewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VIIIa. Prowadzi koło teatralne BAJOLANDIA, które odnosi szereg sukcesów; przygotowuje uczniów do konkursów z języka polskiego, kaligraficznych, ortograficznych, recytatorskich. Jest szkolnym koordynatorem konkursów polonistycznych. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII. Redaguje stronę internetową szkoły. Inicjator wieczornicy czytelniczej „Czytamy, bo lubimy”.
 • mgr Iwona Knysak – nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog, wychowawca klasy Vb. Lider WDN.
 • mgr Magdalena Walocha – nauczyciel języka polskiego, logopeda. Koordynator ds. promocji szkoły i kontaktu z mediami.

 Język angielski

 • mgr Anna Baros – nauczyciel języka angielskiego. Angażuje się w przygotowanie uczniów do międzyszkolnych i regionalnych konkursów językowych. Oprócz nauczania języka obcego inicjuje i organizuje zajęcia umożliwiające uczniom poznawanie historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.
 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk –  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IVa. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą. (eTwinning, Erazmus+). Szkolny koordynator projektu „Odkryj w sobie talent”  i Ogólnopolskiego Konkursu „Razem dla lepszego Internetu”.
 • mgr Agnieszka Glenc – nauczyciel języka angielskiego, interesuje się metodyką języków obcych oraz tłumaczeniami. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erazmus).
 • mgr Katarzyna Stefańczyk – nauczyciel języka angielskiego. Przygotowuje uczniów do udziału w szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich konkursach językowych. Przewodnicząca zespołu nauczycieli języków obcych.
 • mgr Małgorzata Janiszewska – nauczyciel języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erazmus).

Język niemiecki

 • mgr Ewelina Brodzińska – nauczyciel języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Matematyka

 • mgr Joanna Bromek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy Vd. Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 • mgr Agnieszka Kaleta – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIIa.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy Vc.
 • mgr Ewa Szajbel – nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIb.

Przyroda

 • mgr Edyta Niewczas  nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca kl. VIIIb. Współpracuje z Częstochowskim Schroniskiem dla Zwierząt. Organizuje na terenie szkoły różnorodne akcje ekologiczne. Co roku organizuje Dzień Ziemi. Koordynator projektu „Jurajscy poszukiwacze wiedzy” oraz projektu „Eko detektywi na Jurajskim Szlaku”.  Prowadzi doradztwo zawodowe.

Historia

 • mgr Elżbieta Chęcińska  nauczyciel historii, wychowawca klasy Va. Opiekun Samorządu Szkolnego. Prowadzi koło historyczne pod nazwą „Z  historią na ty”. Szerzy regionalizm. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII.
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie. Przewodnicząca zespołu humanistycznego.

WOS

 • mgr Elżbieta Chęcińska
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk

Fizyka

 • mgr Anna Węgrzyn – nauczyciel fizyki.

Chemia

 • mgr Edyta Stacherczak – nauczyciel chemii, doradca zawodowy.

Biologia

 • mgr Agnieszka Kula – nauczyciel biologii, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • mgr Edyta Niewczas

Geografia

 • mgr Beata Chmielarz
 • mgr Agata Niemiec

Zajęcia techniczne

 • mgr Bożena Kukla  nauczyciel zajęć technicznych, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIIc. Nauczyciel zajęć kształcących kreatywność. Uczy empatii poprzez współpracę z hospicjum w Częstochowie.
 • mgr Alina Witczak

Muzyka

 • mgr Alina Witczak

Zajęcia komputerowe

 • mgr Jakub Kościelny – nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog. Opiekun pracowni komputerowej nr 2, współredaktor strony internetowej szkoły, redaktor BIP. Prowadzi koło komputerowe dla uczniów klas VII-VIII.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

Wychowanie fizyczne

 • mgr Iwona Górawska  nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej oraz gimnastyki korekcyjnej, wychowawca kl. VI. Odpowiedzialna za współpracę z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”. Szkolny koordynator ds. RODO.
 • mgr Dariusz Szlubowski – nauczyciel wychowania fizycznego, trener I klasy o specjalności tenis stołowy.
 • mgr Rafał Nenart  – nauczyciel wychowania fizycznego. Instruktor piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Prowadzi SKS - piłka koszykowa i piłka siatkowa.

Plastyka

 • mgr Alina Witczak – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych, wychowawca klasy VIb, przewodnicząca Zespołu Twórczego.

Religia

 • s. Beata Gradzik – koordynator Szkolnego Koła Caritas.
 • mgr Barbara Rek  nauczycielka religii. Organizator akcji charytatywnych. Z ramienia szkoły współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.

Etyka

 • mgr Magdalena Kempa

Świetlica

 • mgr Anna Baros
 • mgr Edyta Chłąd
 • mgr Agnieszka Glenc
 • mgr Agnieszka Kula
 • mgr Barbara Marks – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, organizuje zajęcia artystyczno – techniczne.
 • mgr Edyta Niewczas
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

W.D.Ż

 • mgr Ewa Latos
 • mgr Mariola Szymurska – Kałmuk

Biblioteka

 • mgr Anna Klecha – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego. Szkolny koordynator ds. programów realizowanych w ramach EFS.
 • mgr Aleksandra Nocoń

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Latos  prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających trudności z nauką. Organizuje pomoc materialną dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi działalność profilaktyczną, organizując zajęcia mające na celu zapobieganie problemom wychowawczym.
 • mgr Jolanta Majewska – pedagog szkolny. Zajmuje się wspieraniem uczniów i rodziców w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i adolescencyjnych. Prowadzi działania profilaktyczne we współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę.

Logopeda

 • mgr Magdalena Walocha

 

mgr Renata Gajda - nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Magdalena Kempa - nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Beata Kokott – pomoc nauczyciela

mgr Katarzyna Swodczyk – nauczyciel wspomagający, prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

 

wychowawcy

 

 • Ia – mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek
 • Ib – mgr Anna Kołaczyk
 • Ic – mgr Anna Krygier
 • IIa – mgr Barbara Marks
 • IIb – mgr Bogumiła Skubała
 • IIIa – mgr Bożena Jędryszczak-Charuba
 • IIIb – mgr Sylwia Jura
 • IIIc – mgr Ewa Krajewska
 • IVa – mgr Izabela Bartelt
 • Va – mgr Elżbieta Chęcińska
 • Vb – mgr Iwona Knysak
 • Vc – mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz
 • Vd – mgr Joanna Bromek
 • VIa – mgr Iwona Górawska
 • VIb – mgr Alina Witczak
 • VIc – mgr Ewa Bogdał
 • VIIa – mgr Agnieszka Kaleta
 • VIIb – mgr Ewa Szajbel
 • VIIc – mgr Bożena Kukla
 • VIIIa – mgr Katarzyna Głębiewska
 • VIIIb – mgr Edyta Niewczas