Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych.
  2. Wspieranie mocnych stron ucznia.
  3. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.
  5. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
  6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  7. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
  8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  9. Udzielanie rodzicom indywidualnych porad w zakresie wychowania.
  10. Praca w zespole powołanym do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Pomoc materialna - więcej informacji

Poradnik dla Rodzica

 


Informacje dla rodziców dotyczące epidemii koronawirusa: